Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor


30 Kasım 2010 00:03

Yorum Yapılmamış

Her yıl bu zamanlarda işveren ve çalışanlar yeni asgari ücretin ne kadar olabileceğini hesaplamaya başlıyor.

İşçiler, ellerine ne kadar para geçeceğini düşünürken, işverenler işçilik maliyetlerinin ne kadar artacağını düşünüyor.

Asgari ücretin tespiti sırasında uygulanacak esaslar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanma ve çalışma şekli ile komisyonun başkan, üye ve raportörlerine verilecek huzur hakkı Asgari Ücret Yönetmeliği’nde (Resmi Gazete Tarihi:01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540) düzenlenmiştir. Asgari Ücret Yönetmeliği iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun kapsamında olan veya olmayan, her türlü işçinin çalıştığı bütün işkollarını kapsamaktadır.

Asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz.

Komisyon, asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak şekilde belirler. Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır.

Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılmaktadır.

En geç iki yılda bir belirlenmeli

Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere işçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı ayrı belirlenir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurulmaktadır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, kamudan 5 temsilci, bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci ile bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur.

Komisyon, bakanlığın çağrısı üzerine toplanır ve bakanlıkça hazırlanan gündeme göre çalışır.

Komisyon, en az on üyenin katılımı ile toplanır ve oylarının çoğunluğu ile karar verir. Karara katılmayan üye, isterse katılmama gerekçesini belirtir. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Komisyonun her toplantıda aldığı kararlar karar defterine yazılır ve başkan ve üyelerce imzalanır.

Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir. Bu kararın, toplanan bilgi ve belgelere göre hazırlanacak bir gerekçeye dayandırılması zorunludur.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ücretin belirlenmesinde konuyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapabilir, işçi ve işveren kuruluşlarının bu konudaki öneri ve görüşlerini alabilir. Ayrıca komisyon, gerektiğinde uzman kişilerin bilgisine başvurabilir.

Komisyondaki görüşmeler ve komisyonun çalışmaları gizlidir. Başkan, üyeler ve raportörler ile bu maddenin kapsamına giren kişi ve kuruluşlar bu görevleri dolayısıyla öğrendikleri her türlü bilgi ve belgeleri gizlemekle yükümlüdür.

Komisyonca belirlenen ücretler Resmi Gazete’de yayımlanır ve yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girmektedir.

Asgari ücretten düşün ücret ödenemez.

İşçilere, Komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez. İş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamaz.

İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz.

Asgari ücreti ödemeyen veya asgari ücretten daha düşük ücret ödeyenlere bu durumdaki her İşçi ve her ay için 2010 yılında 204 TL idari para cezası uygulanacaktır.

İşverenler yayımlanan asgari ücretleri işyerlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri bir yerde ilan etmek zorundadır.

Ancak asgari ücretin işyerinde işçilerin kolayca görebilecekleri bir yerde ilan etmemenin herhangi bir cezai müeyyidesi öngörülmemiştir.

Okunma Sayısı: 152

Yazarın Diğer Yazıları

Torba Kanunda İlave İstihdam Prim Desteği

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım...

Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzindeki İşçi Sağlıktan Yararlanabilir mi?

Covid-19 virüs salgını kısa çalışma yapılması açısından dışsal etkilerden kaynaklanan zorlayıcı neden olarak kabul edilmiş...

GSS Borcu Olanlar Dikkat!

Genel sağlık sigortası herhangi bir sigorta kolunda ya da bakmakla yükümlü olarak aktif sosyal güvencesi...

Deneme Süresinde Fesih Yasağı Var mı?

Deneme süreli iş sözleşmesinde fesih kısıtlaması olup olmadığı konusunda tereddütler bulunuyor. Taraflarca iş sözleşmesine bir...

Bağ-Kur Borçları Torba Kanunla Siliniyor

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım...