Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

İşyerlerinin Tek Dosyada İşlem Görmesi


16 Mart 2009 01:02

Yorum Yapılmamış

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği uyarınca aynı işverenin, birden fazla işyeri kurması veya devir alması yahut kendisine intikal etmesi hâlinde her işyeri için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

İhale yoluyla yapılan işlerin konsorsiyum şeklinde üstlenilmesi hâlinde, konsorsiyumu oluşturan üstlenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler tarafından idareye ayrı ayrı teminat verilmiş olması kaydıyla üstlenicilerin her birine, verecekleri işyeri bildirgelerine istinaden kurumca ayrı ayrı sicil numarası verilebilir. İhale konusu işin iş ortaklığı şeklinde üstlenilmesi durumunda ise, işyeri, iş ortaklığı adına ve tek işyeri sicil numarası verilerek tescil edilir.

Aynı ünite bölgesinde olmak ve yazılı olarak talep edilmek kaydıyla, devamlı mahiyette işlem gören veya görecek olan aynı işverene ait işyerlerinin, tehlike sınıflarının en yükseği veya tehlike sınıfları aynı olanlar gruplandırılmak suretiyle ünitelerce, farklı ünite bölgesinde olanların ise genel müdürlükçe tek dosyada veya birden fazla dosyada işlem görmesine izin  verilebilecektir.

İşyerlerinin tehlike sınıflarının en yükseğinde veya tehlike sınıfları aynı olanlar gruplandırılmak suretiyle tek dosyada veya birden fazla dosyada işlem görmesine izin verilmesine ilişkin uygulamaya ilk olarak, aynı ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerine ait dosyaların ilgili ünitece birleştirilmesi suretiyle geçilmesine karar verilmiş olup, uygulamanın usul ve esasları SGK Başkanlığı’nın 2008/106 sayılı genelgesinde  açıklanmıştır.

İşyerlerinin tek dosyada veya birden fazla dosyada işlem görmesine izin verilebilmesi için gerekli şartlar

Aynı işverene ait aynı ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin tehlike sınıfı en yüksek olan işyeri dosyasında veya tehlike sınıfları farklı olan işyerlerinin tehlike sınıflarına göre gruplandırılmak suretiyle farklı işyeri dosyalarında işlem görmesine ilgili ünitece izin verilebilmesi için,

a) İşyerlerinin devamlı nitelikte olması, (mahiyet kodunun 1 veya 2 olması)

b) Muaccel borçlarının bulunmaması,

c) Faaliyetine iki yıldan fazla ara verilmemiş olması,

d) İşyerlerinin organize sanayi veya endüstri bölgesi içinde olduğunu kanıtlayan organize sanayi bölgesi müdürlükleri ya da ilgili ticaret veya sanayi odalarınca düzenlenen belgelerin ibraz edilmesi,

e) İşyerlerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne/Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne yazılı olarak başvuruda bulunulması,

gerekmektedir.

Farklı organize sanayi veya endüstri bölgelerinde yer almakta birlikte aynı ünite sınırları içinde faaliyet gösteren işyerlerine ait dosyaların, ilgili üniteye müracaat edilmesi halinde tehlike sınıfı en yüksek olan veya tehlike sınıflarına göre gruplandırılmak suretiyle farklı işyeri dosyalarında işlem görmek üzere birleştirilmesi de mümkün bulunmaktadır.

İşyeri dosyalarının tehlike sınıfı en yüksek olan dosyada işlem görmesine ünitece izin verilmesi

Aynı işverene ait olup aynı ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin tehlike sınıfı en yüksek olan işyeri dosyasında işlem görmesine izin verilebilmesi için, başvuru formu ile birlikte işyerlerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne/Sosyal Güvenlik Merkezi’ne müracaatta bulunulması gerekmektedir.

Kurumca yapılan araştırma sonucunda, işyerlerinin aranılan şartları haiz olduğunun anlaşılması halinde, tek dosyada işlem görmesine Ünitece izin verilecektir.

Sigorta Primleri Servisi’nce, aynı işverene ait olup aynı ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin tehlike sınıfı en yüksek olan dosyada işlem görmesine izin verilmesi halinde, durum, yazı ile işverene bildirilecek ve sözkonusu işyerleri ile ilgili işlemler, durumun işverene tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren  tehlike sınıfı en yüksek olan işyeri dosyasından  yürütülecektir.

İşyeri dosyalarının tehlike sınıflarına göre gruplara ayrılarak, farklı tehlike sınıfında olan işyerlerinin ayrı dosyalarda işlem görmesine izin verilmesi

Aynı işverene ait olup aynı ünite sınırları içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren ve belirtilen şartları haiz işyerlerinin tehlike sınıflarına göre gruplara ayrılarak, farklı tehlike sınıfında olan işyeri dosyalarının ayrı gruplar halinde birleştirilmesinin talep edilmesi halinde, başvuru formu ile birlikte, ilgili üniteye müracaatta bulunulması gerekmektedir.

Kurumca yapılan araştırma sonucunda, başvuru formunda belirtilen işyerlerinin aranılan şartlara sahip olduğunun anlaşılması halinde, ilgili Ünitece, tehlike sınıfları farklı olan işyerleri, tehlike sınıflarına göre gruplara ayrıldıktan sonra, aynı tehlike sınıfında olan işyerleri aynı grupta yer alan ve kısa vadeli sigorta kolu prim oranı en yüksek olan işyeri dosyasında, kısa vadeli sigorta kolu prim oranı en yüksek olan birden fazla işyerinin bulunması halinde ise tescil tarihi en eski olan işyeri dosyasında işlem görmesine izin  verilecektir.

İşyeri dosyalarının tehlike sınıflarına göre gruplara ayrıldıktan sonra kısa vadeli sigorta kolu prim oranı en yüksek olan dosyalarda işlem görmesine izin verilmesi halinde, durum yazı ile işverene bildirilecek ve sözkonusu işyerleri ile ilgili işlemler tebliğ tarihini takip eden aybaşından itibaren ünitece izin verilen dosyalar üzerinden yürütülecektir.

Özellikle tek dosyadan işlem görmek isteyen işverenlerle ilgili olarak yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Sadece organize sanayi ve endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren işyerlerinin değil, bunun dışında talep eden tüm işverenlerin tek dosyada işlem görmesine izin verilecek düzenleme yapılmalıdır.

Okunma Sayısı: 105

Yazarın Diğer Yazıları

Kısa Çalışma ve Fesih Yasağında Neler Değişti?

Neredeyse bir yıla yakın bir süredir Covid-19 Sebebiyle Kısa Çalışma Uygulanmakta ve aynı zamanda 17...

Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Ciro Kaybı Desteği

Yeni koronavirüs (COVID-19) Salgınından en çok etkilenen işveren gruplarından birini oluşturan yiyecek içecek sektörüne destek...

Tarım’da Sorunlar Nasıl Azalır, Fiyatlar Nasıl Düşer

Sürekli gündemde olan konulardan birisi de tarım ve çiftçinin desteklenmesidir. Esasen son 20 yılda tarıma...

Mali Müşavirlere Mücbir Sebep Ertelemesi!

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin birçok kamusal yükümlülüğü yerine getirdiğini...

Hangi Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda

Avukatlık Kanunu’nun Yalnız avukatların yapabileceği işler başlıklı 35. maddesi uyarınca Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde...