Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

GSSde Yeni Dönemde Neler Değişiyor?


15 Mart 2017 00:02

Yorum Yapılmamış

Tüm vatandaşlarımızın sağlık güvencesi altına alınması amacıyla başlatılan sosyal güvenlik reformu ile 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortası uygulaması başlatıldı. Ancak sistemde gelir testi ve prosedürler nedeniyle bazı sorunlar yaşanması yeni bir yöntem arayışını doğurdu. Bizim de zaman zaman bu köşeden dile getirdiğimiz aksamalarla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren 6824 Sayılı yeni Torba Yasa ile bazı önemli değişiklikler yapıldı.

Torba yasa ile yapılan düzenlemelerden biri de 60/(g) kapsamında zorunlu genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren on iki ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilmesidir.

60 /(g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan GSS prim borçlarına, 1 Nisan 2017 tarihinden önceki döneme ilişkin olarak tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacaklardan ödenmemiş olanların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

1 Nisan 2017 tarihinden önce 60 / (g) bendi kapsamında tahakkuk ettirilmiş olup ödenmemiş olan aylık prim borcu aslının ait olduğu aya ilişkin tutarının; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan prime esas kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının %3’üne eşit veya fazla olması hâlinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan prime esas kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının yüzde 3’ü üzerinden, yüzde 3’ünden az olması hâlinde ise tahakkuk eden borç tutarı üzerinden prim borcu yeniden hesaplanacak.

Hesaplanan yeni borcun 1 Nisan 2017 tarihini takip eden aybaşından itibaren on iki ay içinde peşin veya taksitle ödenmesi hâlinde, bu tutara 1 Nisan 2017 tarihinden tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak.

1 Nisan 2017 tarihinden önce 60 /(g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan GSS prim borcu bulunanlar gerekli şartları taşımaları hâlinde, 1 Nisan 2017 tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren on iki aylık sürenin sonuna kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılacak.

1 Nisan 2017 tarihine kadar 60 / (g) bendi kapsamında ödenmiş olan genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmeyecek.

1 Nisan 2017 tarihinden sonra 60/g kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar içingenel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın %3’ü olacak. Buna göre tek prime esas kazanç belirleneceğinden 1 Nisan 2017 tarihinden sonra 60 (g) sigortalıları için prim tutarı 1777,50 * %3 = 53,33 TL olacaktır.

5510 Sayılı Kanun’un 60. Maddesinde genel sağlık sigortalısı sayılan kişiler sayılmış olup 60/(g) kapsamında sigortalı olanlar ise “Genel sağlık sigortalısı sayılanlar dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar” olarak belirlenmiştir.

Yeni yapılan düzenlemeye göre 60/(g) sigortalıları için tek bir prim esas kazanç belirlenecektir. Yani, 60/(g) kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar için prime esas günlük kazanç, aylık asgari ücret olacaktır.

Bununla birlikte 60/g kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlar için tahakkuk eden prim borçları için yeni imkanlar sağlanacaktır. Bunlar sırasıyla şunlardır:

a. 60/(g) kapsamında GSS tescili olup gelir testi başvurusunda bulunmayanlar için borç güncellemesi yapılacaktır (Yüksek borçların düşmesi mümkün olabilecektir).

b. 60/(g) kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 1 Nisan 2017 öncesine ait borçlarına ait fer’i alacaklardan vazgeçilecektir.

c. 1 Nisan 2017 tarihinden önce 60/(g) kapsamında tahakkuk ettirilmiş olup ödenmemiş olan aylık prim borcu aslının güncellenmesi ve yapılandırma imkânı verilmektedir.

Okunma Sayısı: 56

Yazarın Diğer Yazıları

Kıdem Tazminatı ne Kadar Arttı?

Çalışanların en önemli haklarından birisi olan kıdem tazminatı, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayılarına...

Kısa Çalışma Ödeneği Arttı

Bir yıla yakın bir süredir işçinin, işverenin hayatında önemli bir yer edinen kısa çalışma ödeneği,...

Fesih Nedeninin Yazılı Bildirimi Neden Önemli

İş sözleşmesinin feshine ilişkin 7244 sayılı Kanunla getirilen geçici fesih yasağının süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile...

Asgari Ücret İşçinin Cebine Nasıl Yansıyacak

4857 sayılı İş Kanunu’nun 3. maddesine göre iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı Kanunun...

Kısa Çalışmada Neler Değişti?

Son aylarda neredeyse tüm çalışanların yakından bildiği bir kavram oldu “Kısa Çalışma”. Koronavirüsü (COVID-19) salgın...