Yazar Portal | Turkiye'nin Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Konkordato’da Feragat ve Borca Batıklık Bilançosu -5


20 Şubat 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

Muhasebecilik ve Malî Müşavirlik Mesleğinin Konusu ÖZKAYNAKLAR HESAPLARININ BORCA BATIK BİLANÇOSUNDA DEĞERLEMESİ; Bu hesapların tamamı borca batıklık bilançosunda dikkate alınmaz, Yargıtay 19.hukuk dairesinin E:1995/3261, 1995/3988 sayılı kararında “Davacı tarafça dosyaya ibraz edilen ve bilirkişi incelemesine...

Konkordato’da Feragat ve Borca Batıklık Bilançosu -4


19 Şubat 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

Zamanaşımı, bir borcu doğuran, değiştiren, düşüren veya ortadan kaldıran bir etkiye sahip olmayıp, doğmuş ve var olan bir hakkın talep edilmesini engelleyen, borçluya bu borcu ödemekten kaçınma hakkı tanıyan bir savunma aracıdır.Bu bakımdan zamanaşımı, borcu...

Konkordato’da Feragat ve Borca Batıklık Bilançosu -3


18 Şubat 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

VARLIK HESAPLARININ BORCA BATIK BİLANÇOSUNDA DEĞERLEMESİ; Doktrinsel olarak borca batıklık bilançosunu düzenlerken hazır değerler nominal (kaydi)değerler üzerinden bilançoya geçirilmelidir. yabancı para birimi cinsinden varlıklarını borca batıklık bilançosunun düzenlendiği tarihteki döviz kuru üzerinden değerlenir, dikkate alınması...

Konkordato’da Feragat ve Borca Batıklık Bilançosu -2


17 Şubat 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

MUHASEBE MANİPÜLASYONLARI Vergi Usul Kanunu ile düzenlenen muhasebe hilesi hükmü ile devletin vergi kaybının önlenmesi hedef alınmıştır. Muhasebe manipülasyonunda ise daha geniş bir kavram olup sadece vergi kaybına yol açabilen işletme karının azaltılması hedeflenmez. Bazı...

Konkordato’da Feragat ve Borca Batıklık Bilançosu -1


15 Şubat 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak. b)...

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar


14 Şubat 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

İşletmenin bir yıldan daha uzun vadeli almış olduğu borçlar bu bölümde yer alır. Uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap grubundaki hesap kodlarının hepsi 4 ile başlamaktadır Uzun vadeli yabancı kaynaklar aşağıdaki hesap gruplarına ayrılmıştır. 40- Mali...

Konkordato’da Feragat ve Borca Batıklık Bilançosu -V                                             


13 Şubat 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

Pasif Tarafı: İşletmenin kaynaklarını (sermayesi ve borçları) gösteren taraftır. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Kısa vadeli yabancı kaynaklar aşağıdaki hesap gruplarına ayrılmıştır. 30- Mali Borçlar 32- Ticari Borçlar 33- Diğer Borçlar 34- Alınan Avanslar 35- Yıllara...

Konkordato’da Feragat ve Borca Batıklık Bilançosu IV


12 Şubat 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

AKTİF (VARLIKLAR) = PASİF (KAYNAKLAR) Mevcutlar + Alacaklar = Yabancı Kaynaklar + Özkaynaklar Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar = Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar + Özkaynaklar İşletmenin sermayesinin hesaplanabilmesi aşağıdaki gibidir....

Konkordato’da Feragat ve Borca Batıklık Bilançosu III


11 Şubat 2020 00:03

Yorum Yapılmamış

YARGITAY KARARLARI AÇISINDAN BORCA BATIKLIK KAVRAMI Önceden sadece iflasın ertelenmesi kurumu için istenilen borca batıklık 13.5.2018 tarihli resmi gazete yayınlanan 7101 sayılı kanun ile Konkordato hükümlerine göre birçok değişiklik yapılmıştır. Yeni uygulamada Konkordato açısından da...

Konkordato’da Feragat ve Borca Batıklık Bilançosu II                                                                                                                 


10 Şubat 2020 00:03

Yorum Yapılmamış

BORCA BATIKLIK Sermaye şirketleri bakımından; ortaklar sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye için şirkete karşı sorumlu olduklarından yani şirket alacaklılarının temel teminatı şirket malvarlığı olduğundan sermayenin korunması ilkesi egemendir. Bu nedenle, kanun koyucu sermaye şirketlerinin sermaye...

Konkordato’da Feragat ve Borca Batıklık Bilançosu -I


09 Şubat 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

ÖZET Borçlunun mali yapısının bozulması ile, alacaklıların alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma olarak ifade edilen konkordatodan feragat, Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 307’de düzenlendiği üzere, davacının açmış...

Konkordato Süreci, ve Makul Güvence Veren Denetim Raporları


05 Aralık 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Konkordato Süreci, Ön Projenin Önemi ve Makul Güvence Veren Denetim Raporları 28.02.2018 tarih ve 7101 sayılı Kanun‘la, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunumuzun konkordatoya ilişkin 285 ve devamı maddelerinde değişiklik yapılarak, uygulamada tamamen terk edilmiş...

Sgk İndirimleri Gelire Yazılabilir mi? 2-


05 Nisan 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

SGK İNDİRİMLERİ TEŞVİKLERİNİN MUHASEBE KAYDINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; Aşağıda örneklendirdiğimiz, 5510’u ve 5746’yı ayrı bordrolarda çıkartılmasını önererek, akabinde yapılacak muhasebe kayıtlarında dikkat edilmesi gereken hususları yine beraber yorumlayalım; Önce örnek bir bordro yapalım bu...

Sgk İndirimleri Gelire Yazılabilir mi? 1-


04 Nisan 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Gelir İdaresi Başkanlığı Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü nün 22.11.2017  Tarih, 68554973-105[413-2016/8]-121157 sayılı, Sigortalılara, Hazinece Karşılanan Prim Desteği ve Muhasebe Kaydı konulu muktezasında; “…………..Öte yandan, Tekdüzen muhasebe sisteminin uygulanmasına ilişkin açıklamalar, 26/12/1992 tarih...

Finansçının İşlevi ve Muhasebeden Farklılıkları


22 Mart 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Finans yöneticisi işletmenin gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlamak ve sağlanılan bu kaynakları en karlı, en verimli yatırım alanlarında değerlendirme faaliyetlerini yürütür. Bu  faaliyetlerin temel amacı işletme değerinin, şirketin hisse senetlerinin piyasa değeri veya ortakların...

İhraç Kayıtlı Teslimde Oluşan Kur Farkları ve Muhasebe Kayıtlarında Son Durum!


15 Mart 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesinin 1-c alt bendinde ihracatçılar açısından bir ön istisna düzenlemesi yapılmış ve ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin, ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği belirtilmiştir. İhraç kaydıyla...

Ülkemin Tin Hali 


14 Mart 2019 00:03

Yorum Yapılmamış

İnsan yaşama ortamında bölünemeyen, ayrılmayan bir “bütün” dür.  Kavram ne olursa olsun, var olan bir nesne kendi başına “olan” dır. Tinler gövdelerden ayrıldıktan sonra kendi uzay üstü ortamlarında yaşamlarını sürdürürler. Bu uzay üstü ortam dedikleri...

Sadistlik!


09 Mart 2019 00:02

Yorum Yapılmamış

Sadistliğin özü acı verme arzusudur, Freud üstada göre sadistlik kavramına girmek istemiyorum, bu kısımı kısaca tecavüz yetisi ile özetliyorum, sapkınlığa düşmüş insanların ifadelerinde sadistliğin bir insan özlemi olduğu ve insanların, eğer bu onlara haz veriyorsa,...

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

Yukarı