Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Hukuk Felsefesi (II)


22 Ekim 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Hukuk Felsefesinin Kısa Tarihi Hukuk felsefesinin tarihi, “Adil bir hukuk sistemi nasıl olmalıdır?” sorusuna verilen yanıtların tarihidir. Bu açıdan bakıldığında, hukuk ve adalet kavramları her dönemde tartışılmıştır. Bu tartışmalardan hukuk felsefesi alanında farklı görüşler, yaklaşımlar,...

Hukuk Felsefesi (I)


21 Ekim 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Bu yazıda; hukuk ve felsefe ilişkisi, hukukun felsefi temelleri, felsefenin özel bir alanı olan “Hukuk Felsefesi”nin genel esasları ve modern çağlarda hukuk felsefesine katkıda bulunan başlıca düşünürler ele alınacaktır. Felsefenin Ana Konuları ve Özel Dalları...

Etik


20 Ekim 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Sözcük anlamı “bilgi sevgisi”  demek olan felsefe;  “Var olanlar üzerine yöntemli bir düşünme etkinliği.” olarak tanımlanabilir.  Bu tanımında üç öğe vardır: 1) Felsefe “düşünme” etkinliğidir. (Akıl yoluyla özgür, bağımsız, eleştirel düşünme etkinliği) 2) Felsefe rastgele değil “yöntemli” düşünmedir....

Anayasa Mahkemesi


19 Ekim 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Anayasa Mahkemesi, yasaların anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevli en yüksek yargı organıdır. Diğer mahkemelerden farklı olarak, yalnızca yargı hak ve yetkilerini kullanan bir organ değil, aynı zamanda anayasayı ve anayasal düzeni, temel hak ve özgürlükleri koruyan...

Anayasa (II)


18 Ekim 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1982 Anayasası ve Özellikleri 7 Kasım 1982’de halk oylaması ile kabul edilen 1982 Anayasası, 12 Eylül 1980’de askeri bir harekat ile ülke yönetimine el koyan ve Milli Güvenlik Konseyi olarak adlandırılan beş kişilik...

Anayasa (I)


17 Ekim 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Anayasa’yı tağyir’e (başkalaştırmaya), tebdil’e (değiştirmeye), ilga’ya (kaldırmaya) kalkışmayın. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ıskata (düşürmeye), vazifesini yapmaktan men’e cebren teşebbüs etmeyin. Yargılanır ve idam cezası alabilirdiniz. (Türk Ceza Kanunu’nun 146 ıncı maddesi ile düzenlenmiş olan ölüm...

Barolar Birliği, Tabipler Birliği!


21 Eylül 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

İktidarın hukuk dışı kararlarını, eylemlerini desteklemiyor, onaylamıyor ve hatta karşı çıkıyorlar diye, avukatların kuruluşu baroları bölmeye kalkıştınız, kendinize biat edecek baro kurmayı denediniz. Olmadı, 50 bine yakın avukatın olduğu İstanbul barosunda bile alternatif baro kurmak...

“12 Eylül” Neydi?


13 Eylül 2020 00:05

Yorum Yapılmamış

Türkiye’de 1961 Anayayası’nın getirdiği siyasal yapı, hak ve özgürlükler kısa zamanda ekonomik ve toplumsal hareketliliği, kırsal kesimden kentlere göçü, sanat ve kültür etkinliklerini, toplumsal uyanışı, bilinçlenmeyi hızlandırdı. Milli gelirden daha fazla pay almak isteyen işçi,...

Değişim


12 Eylül 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

İlkçağ’da Eski Yunan Filozofu Efesli Herakleitos (MÖ 535-475)’un ünlü bir sözü vardır: “Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz.” Herakleitos, Batı Felsefesi’nde değişime odaklanan dinamik bir felsefî sistem ortaya koyan ilk düşünürdür ve bu nedenle de felsefe...

 Otoriter Rejimlerin Gölgesinde Yolsuzluklar (III)


25 Ağustos 2020 00:01

Yorum Yapılmamış

İran’da Şah Rıza Pehlevi’nin, Filipinler’de Marcos ve ailesinin yıllar önce yolsuzluğa, hırsızlığa, haksızlığa, hukuksuzluğa, talan ekonomisine ve baskıya dayanarak sürdürdüğü diktatörlüğün; bugün, dünyanın birçok köşesinde, otoriter rejimlerin güç kazandığı bölgelerde tarihsel olay ve kişiliklerle benzerliği...

Otoriter Rejimlerin Gölgesinde Yolsuzluklar 2


22 Ağustos 2020 00:00

Yorum Yapılmamış

Filipinler’de Ferdinand Marcos (1917-1989),seçimleri kazanarak 30 Aralık 1965’te başkanlık görevini üstlendi. 1969’da yeniden seçilerek Filipinler’de bu görevi iki dönem üst üste sürdüren ilk başkan oldu. 1965-1969 arasında tarım, sanayi ve eğitim alanlarında belirli ölçüde gelişme...