Yazar Portal | Turkiye Interaktif Kose Yazarı Gazetesi

Ufuk ÖZDEMİR (Dr.) Kategorisi

Konkordato’da Feragat ve Borca Batıklık Bilançosu -XI


20 Şubat 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

Muhasebecilik ve Malî Müşavirlik Mesleğinin Konusu ÖZKAYNAKLAR HESAPLARININ BORCA BATIK BİLANÇOSUNDA DEĞERLEMESİ; Bu hesapların tamamı borca batıklık bilançosunda dikkate alınmaz, Yargıtay 19.hukuk dairesinin E:1995/3261, 1995/3988 sayılı kararında “Davacı tarafça dosyaya ibraz edilen ve bilirkişi incelemesine...

Konkordato’da Feragat ve Borca Batıklık Bilançosu -X


19 Şubat 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

Zamanaşımı, bir borcu doğuran, değiştiren, düşüren veya ortadan kaldıran bir etkiye sahip olmayıp, doğmuş ve var olan bir hakkın talep edilmesini engelleyen, borçluya bu borcu ödemekten kaçınma hakkı tanıyan bir savunma aracıdır.Bu bakımdan zamanaşımı, borcu...

Konkordato’da Feragat ve Borca Batıklık Bilançosu -IX


18 Şubat 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

VARLIK HESAPLARININ BORCA BATIK BİLANÇOSUNDA DEĞERLEMESİ; Doktrinsel olarak borca batıklık bilançosunu düzenlerken hazır değerler nominal (kaydi)değerler üzerinden bilançoya geçirilmelidir. yabancı para birimi cinsinden varlıklarını borca batıklık bilançosunun düzenlendiği tarihteki döviz kuru üzerinden değerlenir, dikkate alınması...

Konkordato’da Feragat ve Borca Batıklık Bilançosu -VIII


17 Şubat 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

MUHASEBE MANİPÜLASYONLARI Vergi Usul Kanunu ile düzenlenen muhasebe hilesi hükmü ile devletin vergi kaybının önlenmesi hedef alınmıştır. Muhasebe manipülasyonunda ise daha geniş bir kavram olup sadece vergi kaybına yol açabilen işletme karının azaltılması hedeflenmez. Bazı...

Konkordato’da Feragat ve Borca Batıklık Bilançosu -VII


15 Şubat 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak. b)...

Konkordato’da Feragat ve Borca Batıklık Bilançosu -VI


14 Şubat 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar İşletmenin bir yıldan daha uzun vadeli almış olduğu borçlar bu bölümde yer alır. Uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap grubundaki hesap kodlarının hepsi 4 ile başlamaktadır Uzun vadeli yabancı kaynaklar aşağıdaki hesap...

Konkordato’da Feragat ve Borca Batıklık Bilançosu -V                                           


13 Şubat 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

Pasif Tarafı: İşletmenin kaynaklarını (sermayesi ve borçları) gösteren taraftır. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Kısa vadeli yabancı kaynaklar aşağıdaki hesap gruplarına ayrılmıştır. 30- Mali Borçlar 32- Ticari Borçlar 33- Diğer Borçlar 34- Alınan Avanslar 35- Yıllara...

Konkordato’da Feragat ve Borca Batıklık Bilançosu IV


12 Şubat 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

AKTİF (VARLIKLAR) = PASİF (KAYNAKLAR) Mevcutlar + Alacaklar = Yabancı Kaynaklar + Özkaynaklar Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar = Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar + Özkaynaklar İşletmenin sermayesinin hesaplanabilmesi aşağıdaki gibidir....

Konkordato’da Feragat ve Borca Batıklık Bilançosu III


11 Şubat 2020 00:03

Yorum Yapılmamış

YARGITAY KARARLARI AÇISINDAN BORCA BATIKLIK KAVRAMI Önceden sadece iflasın ertelenmesi kurumu için istenilen borca batıklık 13.5.2018 tarihli resmi gazete yayınlanan 7101 sayılı kanun ile Konkordato hükümlerine göre birçok değişiklik yapılmıştır. Yeni uygulamada Konkordato açısından da...

Konkordato’da Feragat ve Borca Batıklık Bilançosu II                                                                                                                 


10 Şubat 2020 00:03

Yorum Yapılmamış

BORCA BATIKLIK Sermaye şirketleri bakımından; ortaklar sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye için şirkete karşı sorumlu olduklarından yani şirket alacaklılarının temel teminatı şirket malvarlığı olduğundan sermayenin korunması ilkesi egemendir. Bu nedenle, kanun koyucu sermaye şirketlerinin sermaye...

Konkordato’da Feragat ve Borca Batıklık Bilançosu -I


09 Şubat 2020 00:02

Yorum Yapılmamış

ÖZET Borçlunun mali yapısının bozulması ile, alacaklıların alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma olarak ifade edilen konkordatodan feragat, Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 307’de düzenlendiği üzere, davacının açmış...